توجه: کلاس توجیهی درس سمینار  رشته روانشناسی استاد اکبری چهارشنبه 9 اردیبهشت ساعت 10 برگزار می گردد.

توجه : آزمون آزمایشگاه درس آبیاری عمومی استاد عسکری تاریخ 19 اردیبهشت ساعت 8 از سه فصل اول کتاب 

توجه: آزمون میانترم درس آبیاری عمومی استاد عسکری تاریخ 23اردیبهشت ساعت 8 از فصل 4 تا فصل 6 کتاب  

توجه: درس تجارت بین الملل محصولات کشاورزی 6اردیبهشت ساعت 14 از اول تا صفحه 115تاريخ : دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ | 13:59 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه: میانترم درس"مدیریت مالی 2 " استاد " دادوند " 5فصل اول کتاب تستی, تشریحی سه شنبه 15/2/94  ساعت 16 برگزارمیگردد...

توجه : کلاسهای شنبه و یکشنبه 29و 30 فروردین  استاد فرهانی برگزار نمی گردد. 

توجه: مکان برگزاری کلاسهای تربیت بدنی و ورزش1 در همین دانشگاه (پیام نور اندیمشک) برگزار می گردد. 

توجه : کلاسهای استاد پاپی درس تفسیر موضوعی قرآن (عمومی) یکشنبه فردا 30فروردین برگزار نمیگردد و کلاس جبرانی آنها چهار شنبه 2 اردیبهشت در همان ساعات برگزار می گردد. 

توجه: برنامه جدید و تغییر یافته روانشناسی احساس وادراک شنبه 5 اردیبهشت ساعت 14:30و درس روانشناسی فیزیولوژیک شنبه 5 اردیبهشت ساعت 16 می باشد 

توجه: میانترم درس آمار استنباطی استاد پاک نزاد برای روانشناسی و علوم تربیتی ساعت 11:30روز شنبه 5اردیبهشت از سه فصل اول 

توجه: تاریخ امتحان میانترم حسابرسی1 به 6 اردیبهشت و امتحان میانترم میانه 1 به 12 اردیبهشت تغییر یافت  

توجه :آزمون میانترم درس مبانی جامعه شناسی استاد شمس آبادی 6 اردیبهشت ساعت 14 

توجه :آزمون میانترم درس ارزیابی اراضی  استاد رئیسی زاده  20 اردیبهشت ساعت 8 از دوفصل اول 

توجه:کلاس مبانی روز تحقیق استاد ترابی فردا سه شنبه 1 اردیبهشت تشکیل نمی گردد. 

توجه: امتحان پایان ترم در آزمایشگاه سیستم عامل 19اردیبهشت  ساعت 11  استاد صالحی موضوع کینوکس  و ویندوز 1/8تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ | 15:34 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه:  میانترم درس " شبکه کامپیوتری 1" استاد " کشفی " سه شنبه 8/2/94 ساعت 14 کل کتاب برگزارمیگردد...تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ | 14:36 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
اطلاعیه : درس " متون زبان انگلیسی در روانشناسی وعلوم تربیتی "برای رشته " روانشناسی   "چهارشنبه 2/2/94 ساعت 14الی 16 بااستاد " کلان زاده " برگزارمیگردد... 

اطلاعیه : درس زبان تخصصی زبان روانشناسی 2 " رشته " روانشناسی " سه شنبه 1/2/94 ساعت 14الی 16بااستاد " کلان زاده "برگزارمیگردد...تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ | 14:31 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه: میانترم درس " سیستم های اطلاعات مدیریت " استاد "کشفی "  دوشنبه 14/2/94 ساعت 12 تاپایان فصل 5 برگزارمیشود... 

توجه: میانترم درس " اصول ومبانی مدیریت " استاد " کشفی " سه شنبه 8/2/94 ساعت 10 تاصفحه 162 برگزارمیگردد... 

توجه: میانترم درس " شبکه کامپیوتری2 " استاد کشفی " چهارشنبه 9/2/94 ساعت 14 ازفصل های 6و7 برگزارمیشود...تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ | 14:20 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه: کلاس استاد" ترابی " فردا سه شنبه 25/1/94 تشکیل نمیشود...تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ | 16:11 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
اطلاعیه:  فردا سه شنبه 25/1/94 کلاس استاد "طاهریان " تشکیل نمی شود. 

توجه: میانترم درس " فناوری آموزش " استاد " میری " دوشنبه 31/1/94 ساعت 10 برگزارمیگردد...تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ | 11:44 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه: میانترم درس " علوم بلاغی " استاد " فرهانی " رشته "الهیات" دوشنبه 31/1/94 ساعت 9:30برگزارمیگردد... 

توجه: میانترم درس "علوم بلاغی 3 " استاد " فرهانی " رشته "ادبیات عرب " سه شنبه 1/2/94 ساعت 9:30تشکیل میشود... 

توجه: میانترم درس " نحو کاربردی 4" استاد "فرهانی " رشته " الهیات " چهارشنبه 2/2/94 ساعت 9:30تشکیل میشود... 

توجه: میانترم درس " مهارتهای ترجمه " استاد "فرهانی " رشته " الهیات "چهارشنبه 9/1/94 ساعت 9:30 تشکیل میشود... 

توجه: میانترم درس " نحوکاربردی 2 " استاد " فرهانی " رشته " الهیات " چهارشنبه 16/1/94 ساعت 9:30 تشکیل میشود ...تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ | 11:33 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
 توجه: میانترم درس" پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات ) " استاد " دادوند " رشته حسابداری  یکشنبه 13/2/94 آزمون به صورت تستی وتشریحی برگزارمیگردد... 

اطلاعیه: کلاس های استاد "پیرزمان " چهارشنبه  26/1/94 تشکیل نمیشود...تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ | 8:32 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه: میانترم درس " حسابرسی 1 " استاد " شیرزاد " یکشنبه 30/1/94 ساعت 16الی 18 برگزارمیگردد...تاريخ : یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ | 15:24 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه: میانترم درس" کامپایر " استاد "صدیق راد " ازاول کتاب تا آخر صفحه 172یکشنبه 30/1/94 ساعت 8 برگزارمیگردد... 

توجه: میانترم درس " سیستم عامل " استاد " صدیق راد " ازاول کتاب تا آخر فصل 5 یکشنبه 30/1/94 ساعت 10:30 برگزارمیگردد... 

اطلاعیه: کلاس های استاد کلان زاده سه شنبه 25/1/94وچهارشنبه 26/1/94 تشکیل نمیگردد...تاريخ : یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ | 12:23 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه: میانترم درس  " حسابداری میانه 1" استاد " شیرزاد " شنبه 5/2/94 ساعت 16الی 18 برگزارمیگردد...تاريخ : یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ | 8:44 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
اطلاعیه: دانشجویانی که"آزمایشگاه فیزیک1 "راگرفته اند به خانم لرستانی مراجعه نمایند وهمچنین دانشجویانی که " آزمایشگاه فیزیک2 " راگرفته اند شنبه 29/1/94 ساعت 13:30به اتاق خانم رحیمی مراجعه نمایند ...تاريخ : شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ | 14:53 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه:میانترم درس " ابتیک " استاد " رحیمی " شنبه 29/1/94 ساعت 8الی 10از دوفصل اول برگزارمیگردد... 

 توجه: میانترم درس " فیزیک2 " استاد " رحیمی " شنبه 5/2/94 ساعت 12الی14 ازچهارفصل اول برگزارمیگردد... 

توجه: میانترم درس " مکانیک کوانتومی " استاد " رحیمی "شنبه 5/2/94 ساعت 10الی 12 از سه فصل اول برگزارمیگردد...تاريخ : شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ | 14:22 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
 توجه: میانترم درس " زبان تخصصی ادبیات عرب " استاد " ملکی ‌" دوشنبه 31/1/94 ساعت 12الی 14 برگزارمیگردد... 

توجه: میانترم درس " درآمدی بر ادبیات انگلیسی " استاد " ملکی " دوشنبه 4/2/94 ساعت 8الی 10 برگزارمیگردد...تاريخ : شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ | 13:29 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه: میانترم درس " خاکشناسی عمومی " استاد " سعیدی " شنبه 19/2/94 ازفصل اول تا آخرفصل4 ساعت 12الی14 برگزارمیگردد...تاريخ : شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ | 13:17 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه: میانترم درس " برنامه سازی پیشرفته " استاد " صالحی " شنبه 5/2/94 ساعت 8 صبح برگزارمیگردد....تاريخ : شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ | 13:2 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
 توجه !توجه ! : درس " کاربرد آزمونهای روانی " استاد " بهروزیان " به همان ساعت قبلی سه شنبه 10الی 12 تغییر یافت ...تاريخ : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ | 12:29 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
 اطلاعیه: پروژه استاد " کیهانی " رشته " علوم تربیتی " دوشنبه ها ساعت 16الی18 برگزارمیگردد.. 

توجه: درس " آز قارچ و ویروس " استاد " سبزی زاده " هفته آینده چهارشنبه 26/1/94 تشکیل میگردد.تذکر:امتحان میانترم هفته آینده برگزارنمیشود.تاريخ : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ | 12:16 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه:  درس " هندسه دیفرانسیل موضعی " استاد " عیسی وند " دوشنبه ها ساعت 14الی 16  تشکیل میگردد... 

توجه: درس " نظریه گراف وکاربرد آن " استاد " عیسی وند " دوشنبه ها 16الی18 ژتشکیل میگردد...تاريخ : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ | 12:10 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
                                          توجه!                               توجه! 

دانشجویانی که درس اصول ومبانی مدیریت و سیستم های اطلاعات مدیریت ومدیریت کنترل پروژه را گرفته اند به اتاق استاد کشفی مراجعه کنندتاريخ : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ | 10:32 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه: میانترم درس " تجارت الکترونیکی " استاد " محمدی مهر " سه شنبه 8/2/94چهار فصل اول کتاب ساعت 11برگزارمیگردد...

توجه: میانترم درس " انسان ازدیدگاه اسلام " استاد " هارونی " سه شنبه 25/1/94 از فصل های 1و2ساعت 14الی16 برگزارمیگردد...تاريخ : سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ | 12:38 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه:  امتحان میانترم درس "روانشناسی عمومی " استاد " تویاری " شنبه 22/1/94 سه فصل اول ساعت 14الی 16 برگزارمیشود ...تاريخ : دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ | 15:28 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |

دروس ارائه شده جدید دررشته الهیات مقطع ارشد                

درس

استاد

روز

ساعت

منطق قدیم

دکترخادمی

دوشنبه

10-8

حکمت اشراق

دکترخادمی

دوشنبه

12-10

حکمت مشاء

دکترخادمی

دوشنبه

14-12

زبان انگلیسی

دکترصفری

یکشنبه

12-10

حکمت متعالیه 1

دکترصفری

یکشنبه

14-12

 

    تاريخ : دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ | 14:54 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه : دانشجویانی که درس " اطلاعات مدیریت " را گرفته اند به اتاق استاد کشفی مراجعه نمایندتاريخ : دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ | 14:29 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
اطلاعیه : جبرانی درس " نحو کاربردی 2 " رشته الهیات استاد " فرهانی " شنبه 22/1/94 ساعت 11:30الی 13  تشکیل میگردد... 

توجه: امتحان میانترم استاد " چناری " درس " اصول ومبانی آموزش وپرورش " به هفته آینده دوشنبه 24/1/94 تغییر یافت ... 

توجه : درس " آزمونهای روانی " استاد " بهروزیان " از سه شنبه 10الی 12به چهارشنبه 11الی 12:30 تغییر یافت ...تاريخ : دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ | 12:48 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
                       توجه!                              توجه!  

درس " ترجمه متون مطبوعاتی2 " با استاد  " کلان زاده " چهارشنبه 19/1/94ساعت 12الی14 تشکیل خواهد شد... 

 

درس متون ساده               دوشنبه ها       ساعت 10الی12  

و 

درس کاربرد اصطلاحات       دوشنبه ها        ساعت 12الی14  

                                               با استاد رجبی تشکیل خواهد شد     

 

 درس  " کاربرد کامپیوتر درحسابداری " استاد  "  نوری  " از هفته آینده دوشنبه 24/1/94 ساعت 14الی18 در سایت 102 تشکیل خواهد شد  

 

 درس " مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی " استاد " کیانفر " از هفته آینده یکشنبه 23/1/94 هردوگرایش ساعت 10الی 12 برگزار خواهد شد ..

 

 در س " متون زبان تخصصی در روانشناسی وعلوم تربتی " استاد " کیانفر " از هفته آینده دوشنبه 24/1/94هردوگرایش ساعت 10الی 12 برگزارخواهدشد...تاريخ : دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ | 11:5 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه:  میانترم درس "  مهندسی نرم افزار 1 "رشته های نرم افزار وIT " استاد مهدویان" هفته آینده یکشنبه 23/1/94 ساعت 8:30برگزارمیگردد...تاريخ : یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴ | 9:31 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
اطلاعیه:پروژه استاد " قائمی صدر‌ " گروه علوم تربیتی یکشنبه 16/01/94 ساعت 15:30 برگزارمیگردد...تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 13:29 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
توجه:  میانترم درس " انگیزش وهیجان " استاد "رضازاده "دوشنبه 24/01/94 ساعت 11:45 از فصل اول تا پایان فصل 5برگزارمیگردد... 

توجه:میانترم درس " روانشناسی بازی " استاد " رضا زاده " یکشنبه 30/01/94 ساعت 11:45 از فصل اول تاپایان فصل 3 برگزارمیگردد...تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 12:43 | نویسنده : مهدي گلي‌زاده |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.